Kafukufuku

Survey Graphic.png

Moni!

A IoGT ali ndi mafuso omwe akufuna akufu akufunseni okhudzana ndi mene mukuionela webusaiti ino. Mayankho anu ndi ofunika kwa ife. Tiyankheni mafunso ali musimu. imutenga nthawi yopirila mphindi imodzi.

Mayankho anu akhala achinsinsi ndipo adzagwiritsidwa ntchito ndi akufukufuku omwe akugwira ntchito yoonetsetsa kuti IoGT ikupezeka mosavuta ndipo ikugwira ntchito mosavutaso.

Zikomo kwambiri!

Sankhani limodzi

Kodi ndinu akazi kapena amuna?

Kodi muli ndi zaka zingati?

Sankhani limodzi

Ndimakhala ku...

Sankhani limodzi

Kodi mumapanga chani m'moyo wanu?

Sankhani limodzi

Kodi tsamba la IoGT munalowapo kangati m'chaka chapitachi?

Sankhani limodzi

IoGT ndimaigwiritsa ntchito pafupi pafupi ku..…

Sankhani zonse zomwe zili zoyenera

Kodi zomwe zimakukanikitsani kugwiritsa ntchito IoGT ndiziti?

Sankhani limodzi

Ndimasangala kugwiritsa ntchito IoGT.

Sankhani limodzi

Kupeza zomwe ndikufuna pa IoGT nkosavuta.

Sankhani limodzi

Zomwe zili pa IoGT nzofunika.

Sankhani zonse zomwe zili zoyenera

Which topics on IoGT do you find useful?

Losankha

Zilipo zina zomwe mungafune mutazipeza pa tsamba la IoGT lino?

Sankhani zonse zomwe zili zoyenera

Zina zomwe mungafune muzipanga pa IoGT pano ndi monga ziti?

Pitani pa tsamba loyamba