Momwe Anthu Akukhudzikira

How concerned are you about COVID-19?

Sankhani limodzi

Kodi inu za COVID-19 zikumakhudzani motani?

Sankhani limodzi

Pitani pa tsamba loyamba